برخی از همکاران و مشتریان

گواهی تائید فنی نرم افزار از معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور
مجوز فعالیت از سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
پروانه انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی